KNIHOVNA

BIBLE

PÍSMO SVATÉ
STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA

Český Ekumenický Překlad


Starý zákon
Nový zákon

  1 Mojžíšova Gn klikni
  2 Mojžíšova Ex klikni
  3 Mojžíšova Lv klikni
  4 Mojžíšova Nu klikni
  5 Mojžíšova Dt klikni
  Jozue Joz klikni
  Soudců Sd klikni
  Rút Rt klikni
  První Samuelaova 1 S klikni
  Druhá Samuelova 2 S klikni
  První Královská 1 Kr klikni
  Druhá Královská 2 Kr klikni
  První Paralipomenon 1 Pa klikni
  Druhá Paralipomenon 2 Pa klikni
  Ezdráš Ezd klikni
  Nehemjáš Neh klikni
  Ester Est klikni
  Jób Jb klikni
  Žalmy Ž klikni
  Přísloví klikni
  Kazatel Kaz klikni
  Píseň písní Pís klikni
  Izajáš Iz klikni
  Jeremjáš Jr klikni
  Pláč Pl klikni
  Ezechiel Ez klikni
  Daniel Da klikni
  Ozeáš Oz klikni
  Jóel Jl klikni
  Ámos Am klikni
  Abdijáš Abd klikni
  Jonáš Jon klikni
  Micheáš Mi klikni
  Nahum Na klikni
  Abakuk Abk klikni
  Sofonjáš Sf klikni
  Ageus Ag klikni
  Zacharjáš Za klikni
  Malachiáš Mal klikni
  Evangelium podle Matouše Mt klikni
  Enangelium podle Marka Mk klikni
  Evangelium podle Lukáše L klikni
  Evangelium podle Jana J klikni
  Skutky apoštolské Sk klikni
  Římanům Ř klikni
  První list Korintským 1 K klikni
  Druhý list Korintským 2 K klikni
  Galatským Ga klikni
  Efezským Ef klikni
  Filipským F(p) klikni
  Koloským Ko klikni
  První list Tesalonickým 1 Te klikni
  Druhý list Tesalonickým 2 Te klikni
  První list Timoteovi 1 Tm klikni
  Druhý list Timoteovi 2 Tm klikni
  Titovi Tt klikni
  Filemonovi Fm klikni
  Židům Žd klikni
  List Jakubův Jk klikni
  První list Petrův 1 P(t) klikni
  Druhý list Petrův 2 P(t) klikni
  První list Janův 1 J klikni
  Druhý list Janův 2 J klikni
  Třetí list Janův 3 J klikni
  List Judův Ju klikni
  Zjevení Janovo Zj klikni