knihovna - duchovní

Smlouvy v bibli - stará smlouva a nová smlouva

 

Smlouva

SZ - počet míst hebrejsky - berit - 284 (ostatní ?)

NZ - počet míst řecky - diatheke - 33

 

Noe:

Gn 6,18 S tebou však učiním smlouvu. (1. výskyt slova „smlouva“)

Smlouva s Noe před potopou o zachování života jeho, jeho rodiny a druhů živočichů.

Znamení není.

Gn 9 sedmkrát vv. 9.11.12.13.15.16.17

Smlouva po potopě s Noe, jeho potomstvem a živočichy - nebude potopa k vyhlazení tvorstva na zemi.

Znamení je duha.

 

Gn 14. kap. - mezi lidmi

 

Abraham:

Gn 15,18-21

Smlouva s bezdětným Abramem o jeho potomstvu a zemi deseti národů. Před tím rozhovor 1-8 a způsob uzavírání smlouvy 9-17.

Gn 17,1-22

Smlouva s Abramem - Abrahamem, jeho budoucím potomstvem (i když už žil IzmaelHagar), připomenutí po min. 14 letech, o potomstvu, zemi a bude jim Bohem. Smlouva bude s Izákem.

Znamení je obřízka.

 

Gn 21. kap. - mezi lidmi

Gn 26. kap. - mezi lidmi

Gn 31. kap. - mezi lidmi

 

Ex 2,24

Připomenutí smlouvy - Abraham, Izák, Jákob (není zmínka - vnímán jako potomstvo).

Gn 26,3-4 Izák

Gn 28,13-15 Jákob

 

Ex 6,4-5

Připomenutí smlouvy.

 

1. výskyt slova svatyně, po přejití moře - Ex 15,17

1. vydání nařízení a ustanovení, Mara - Ex 15,25

1. výskyt slova sobota, po Élim - Ex 16,23 podstatné jméno; sloveso je  Gn 2,2.3 přestat, to samé Gn 8,22 v záporu nepřestanou; to by znamenalo sobota = odpočinutí = přestání

 

Mojžíš a lid:

Ex 19,3 - M. k B.

Ex 19,5 smlouva (+slyšet hlas)

jestliže ano - pak

(3b-6)

"Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:

4 Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.

5 Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat (h. skutečně poslouchat-slyšet můj hlas, slyšet hlas je stejné Gn 3,8) a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.

6 Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele."

- poslouchat zde neznamená poslušnost, ale slyšet;

Ex 19,7 - M. k l. - řekl lidem co H. řekl

Ex 19,8 - M. k B. - lid souhlasil a M. řekl H.

Ex 19,14 - M. k l. - příprava na sestoupení H.

Ex 19,20 - M. k B. - H. po sestoupení zavolal M.

EX 19,24 = Ex 24,1.9

Ex 19,25 - M. k l. - varování, které M. lidu asi moc nevyřídil, o dotknutí hory a vyjití k H.

Ex 20,1-17 - Bůh vyhlásil všechna tato přikázání / h. slova - dabar

18 Všechen lid pozoroval hřmění (hlas) a blýskání, zvuk (hlas) polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál.

19 Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. (je stejné jako 19,5 - slyšet - šama) Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli."

20 Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit." (?…a přestanete uctívat jiné bohy - v. 23)

Ex 20,21 - M. k B. mračnu

Ex 20,22-26 - způsob uctívání H. a obětování - část 2. přik., část 3. přik.

Ex 21 - 23 právní ustanovení / h. práva - mišpat; před uzavřením smlouvy

stejné v. 9, ale ne v. 8.10.

21

2-11 otroci a služebníci

12-14 zabití 6. přik.

15 otec matka 5. přik.

16 krádež člověka

17 otec matka 5. přik.

18-27 bitky                    v. 24 = Mt 5,17.38n naplnění zákona - smlouvy

28-37 zvířata (býci,…)

22

1-4 zloděj 8. přik.

5-14 majetkové přestupky

15-16 svedení panny 7. přik.

17 čarodějnice

18 obcování s dobytčetem 7. přik.

19 obětování božstvům 2. přik.

20 hosté

21-23 vdovy a sirotci

24-26 půjčování chudým

27 zlořečení B. a proklínání předáka

28-29 úroda prvorozený zvířata

30 rozsápané na poli

23

1 falešnost 9. přik.

2 ne jednání podle většiny 9. přik.

3 nenadržovat chudému ve sporu

4-5 zvířata nepřítele

6 nepřevracet spor chudého-ubožáka

7 podvody zabití nevinných 6. přik.

8 úplatek

9 hosté

10-11 osévání a ladem 6+1 roků

12 práce a přestání 6+1 dní 4. přik.

13 dbát na slova H. a nepřipomínat jiná božstva 2. přik.

14-17 za rok 3x slavnosti a před H.

18 krev a tuk oběti

19 prvotiny a kůzle v mléku matky

20-23 posel půjde před tebou

24-26 ne služba božstvům národů kam jdou, ale služba H.

27-31 postupné vypuzení národů kam jdou a rozmezí země

32-33 ne smlouva sídlení služba božstvům původních obyvatel 2. přik.

později Ex 34,10-27 opakování smlouvy, nebo znovu ustanovení, ale bez krve?

24

1 informace o vystoupení k H. M, Á, N, A, a 70 starších

2 přistoupí jen M

Ex 24,3 - M. k l. M. mluvil slova a práva, lid odpověděl budeme dělat

4-8 M. zapsal, M. četl, uzavření smlouvy krví

9-11 vystoupení podle v. 1, viděli Boha Izraele; 5. a) vystoupení k Bohu

12 informace o kamenných deskách zákon a přikázání

13-18 od sedmdesáti M. a Á, vystoupil M., 7 dní, 40 dní (40 dní také 34,28) 5. b) vystoupení k Bohu

25

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

2-9 informace o postavení svatyně

10 -15 schrána truhla

16 svědectví

17 příkrov

18-20 dva cherubové

21 info 16.17

22 je to místo setkávání

23-30 stůl a náčiní k němu

31-40 svícen

26

1-30 příbytek

31-33 opona

34-35 umístění předmětů

36-37 závěs

27

1-8 oltář bronzový, potáhnutý, ze dřeva, a náčiní

9-19 nádvoří

20-21 olej olivový ke svícení a péče o svícen / Áron a synové

28

1 Á. a synové = kněží

2-39 roucho oblečení pro Á. / 30 urím tumím

40-43 oblečení Á. synové

29 celá

popis vysvěcení Á. a synů na kněží a popis jejich služby

30

1-6 oltář zlatý, potáhnutý, ze dřeva a umístění

7-10 pálení kadidla,… na oltáři

11 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

12-16 při soupisu Izraelců do služby půl šekelu (38,26 bylo jich 603550)

17 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

18-21 bronzová nádrž, umyvadlo

22 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

23-33 olej svatého pomazání svatyně i předmětů i kněží

34a Hospodin promluvil k Mojžíšovi

34b-38 kadidlo před svědectví (pro oltář)

31

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

2-11 moudrost řemeslníků k postavení celé svatyně

12 Hospodin promluvil k Mojžíšovi

13-17 sobota, věčná smlouva a znamení, Izraelci

18 dvě desky svědectví, kamenné desky B. dal M.

(Hospodin promluvil k Mojžíšovi - 7x, porovnat se dny stvoření)

32

1-6 zlatý býček

7-14 rozhovor H. a M.

Ex 32,15 - M. k l.

15-16 dvě desky svědectví psané po obou stranách, dílo Boží, M. je nesl dolů

17-18 Jozue a M. - válečný ryk, zpěv rozpustilých písní

19 rozbití desek M.

20-29 zlatého býčka na prach…, Léviovci

30-31 M. k B. přímluva

32-35 přímluva a odpověď

33

------------- a

33,9 H. rozmlouval s M. ve stanu

33,12 já tě znám jménem

33,14 slib uvedení do odpočinutí

33,17 já tě znám jménem

33,18 dovol mi vidět tvou slávu

34,1 vytesej si dvě kamenné desky jako první, H. napíše jako na prvních

34,4 M. k B. s deskami

34,6-7 vidění slávy

-------------- z

Ex 34,10-27 uzavření další (obnovení) smlouvy

11 vypuzení národů

12 neuzavírání smlouvy s obyvateli země

13 oltáře… rozbít

14 neklanět se jinému bohu

15-16 neuzavírání smlouvy s obyvateli země a důsledky

17 neodlévat sochy bohů

18 slavnost nekvašených chlebů

19-20 prvorozené patří H.

21 šest dní pracovat a sedmý den odpočineš

22 slavnost týdnů a slavnost sklizně

23-24 třikrát v roce muži před H.

25-26 oběti, hod beránka, prvotiny, kůzle v mléce matky

27 podle slov uzavření smlouvy

34,28 jako 24,18 byl tam 40 dní, psal na desky slova smlouvy, deset slov (ale v. 1 že je napíše H.)

34,29 - M. k l. desky svědectví, M. září kůže na tváři

34,30-35 báli se, M. závoj na tvář

35

1-3 šest dní a sedmý den

4-35 přinášení obětí pozdvihování v darech pro stavbu svatyně a příprava stavby svatyně

36k -39k výroba svatyně a všeho náčiní, šatů,… 38,26 půl šekelu 30,13

40

1-33 stavba svatyně a pomazání kněží 1.1. v roce  v.2.17.

34-38 oblak, oheň, H. sláva

-------------------------------------------------------

Lv 24,8 smlouva věčná, skončila

Dt 4,13 smlouva desatero

Dt 9,9.11.15 desky kamenné, desky smlouvy

Dt 10,8 schrána smlouvy

Dt 17,2-3 co je porušení smlouvy

Dt 28,69 smlouva v moábské zemi a smlouva na Chorébu

Dt 29,8.11.13.20.24 další smlouva, kletby

Dt 29,24-25 opuštění smlouvy je služba jiným bohům

1 Kr 8,9.21 dvě desky, smlouva

-------------------------------------------------------

Jeremjáš 31

31 Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.

32 Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země -- smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich Pánem, je Hospodinův výrok,

33 ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Ez 36,26-27 ??

Lk 22,20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."

1 K 11,25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."

2 K 3,6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.

2 K3,14 Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.

Ga 3,17 Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib.

Ga 4,24 Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar.

Žd

7,22 Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.

8,6 Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.

8,8 Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: `Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou,

8,9 ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.

8,10 A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

9,4 Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy.

9,15 Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Židům 9:18-20  Proto ani první nebyla uzavřena bez krve.  Neboť když Mojžíš pověděl všemu lidu každé nařízení podle Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou a šarlatovou vlnou a yzopem, pokropil samu knihu i všechen lid se slovy: Toto je ‚krev smlouvy, kterou vám přikázal Bůh‘.

10,16 `Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;

Zj 11,19 Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.

-------------------------------------------------------

Shrnutí:

Noe, Abraham, Mojžíš

Stará smlouva

H. slova (později na deskách) a práva (kniha) před uzavřením krví, později obnovení… (Sínaj)

Nová smlouva

H. zákony v srdci a v mysli (krev život JK v člověku, v kalichu není desatero s lpěním na 4. přik.)

 

Poznámky:

- M. nebylo rozbití jen desek zákona, ale hlavně desek svědectví - smlouvy Dt 9,9-17

- H. slova Ex 20,1 a H. práva Ex 21,1 - před uzavřením smlouvy krví Ex 24,3n

- SZ - kniha smlouvy, desky smlouvy v truhle smlouvy; NZ - kalich smlouvy, krev smlouvy

- desatero je součástí staré smlouvy - truhla smlouvy - desky smlouvy - (slova smlouvy?)

- Mt 22,36-40 přikázání je asi součástí staré smlouvy (i když po uzavření krví, to vypadá, že stará smlouva je celý M. zákon), JK proto říká „nové“ přikázání J 13,34-35

- stará smlouva končí Žd 8,13 (9,1.4), JK proto říká „nová“ smlouva Lk 22,20 s vědomím Jr 31,31-33

- vypadá to na zaměnitelnost slov smlouva a zákon, je to totožné; smlouva obsahuje zákon

- přikázání x nové přikázání; desky a kniha smlouvy x kalich (krev) nové smlouvy - posun…

- SZ vstup obřízka - znamení sobota; NZ vstup křest - znamení večeře Páně

- proč se roztrhla opona při smrti JK (Mt 27,51)? Z pohledu staré a nové smlouvy.

- ohledně soboty ještě za staré smlouvy Iz 1,13; Oz 2,13

- změna kněžství a zákona Žd 7,12

- přijímání krve SZ (ne) a NZ (podle SZ ne), ale krev JK ano (ev. je doba ještě SZ) - J 6,53-56 / Mt 26,28; Mk 14,24; 1 K 11,25;

- 1 J 5,21 apod. - proč, kdyby platilo desatero? Proč nezní pamatujte na přikázání (druhé)?

- rozbor Žd 7-10

- Ex 19,6 x 1 P 2,9 x Zj 1,6 x Zj 5,10 podle kontextu porovnat (rozdíl), jak se stát královským kněžstvem

- 1 K 10,21 kalich Pána a kalich démonů ?

- sobota - při uvěření v JK vstupujeme do Božího odpočinutí - Boží soboty Žd 4,1-11 jak potom zachovat týdenní sobotu? Postrádá náboženský význam, je dobré se sejít alespoň jednou týdně, první církev se scházela častěji Sk 2,46

- rozbor 2 K 3 !

Ga 6:2  Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

1 Jan 3:23  A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal.

 

-------------------------------------------------------

Židé nerozdělovali zákon na morální a ceremoniální, když mluvili o Zákonu, měli na mysli celý Mojžíšův.

Židé dnes obecně uznávají dva druhy zákonů: Noachitské zákony, které byly dány všem lidem a Tóru, která byla dána pouze Izraelskému národu. Noachitských zákonů je sedm. Šest z nich bylo údajně dáno již Adamovi (neklanět se modlám, nebrat Boží jméno nadarmo, soud, nezabíjet, necizoložit a nekrást) a sedmé bylo dáno Noemu po potopě (nejíst maso, které bylo vyříznuto z živého zvířete) - viz Jewish Encyclopedia.

-------------------------------------------------------

Joz 24,25 v Šekemu asi ratifikace sml - https://www.youtube.com/watch?v=G_suwiHV0JA

Boží zákon a smlouvy - http://adventismus.cz/?p=191

Zajímavé Jr 31,32 říká o smlouvě uzavřené v Egyptě a přitom byla uzavřená na Sínaji (Chorébu) Dt 9,9. To vypadá na začátek - krev beránka na veřeje dveří, uzavření po souhlasu na Sínaji; krev Beránka na Golgotě, uzavření po souhlasu při křtu (jako Letnice?).


Chronologie a události?
Egypt - Sínaj
Pesach - Šavuot
Velikonoce - Letnice