knihovna - duchovní

Desátky

Texty v bibli

Překlad bible je ČEP, pokud není uvedeno jinak.
Vyskytuje se 38 veršů týkajících se desátků, některé patří k sobě, některé jsou samotné.

Gn 14:20
Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky." Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.

Gn 28:22
Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky."

Lv 27:30
Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.

Lv 27:31
Jestliže si však někdo přeje vyplatit něco ze svého desátku, přidá pětinu obnosu navíc.

Lv 27:32
Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, bude svatý Hospodinu.

Nu 18:21
Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání.

Nu 18:24
Zato dávám lévijcům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování. Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví."

Nu 18:26
"Mluv k lévijcům a řekni jim: Když převezmete od Izraelců desátky, které vám od nich dávám do dědictví, budete z nich pozdvihovat v oběť Hospodinu desátý díl z desátku.

Nu 18:28
Tak budete pozdvihovat také vy oběť pozdvihování Hospodinu, totiž ze všech svých desátků, které od Izraelců přijmete, a z nich odevzdáte Hospodinovu oběť pozdvihování knězi Áronovi.

Dt 12:6
Tam budete přinášet své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou, záslibné a dobrovolné dary i prvorozené kusy ze svého skotu a bravu.

Dt 12:11
potom na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno, budete přinášet všechno, co vám přikazuji: své zápalné oběti a oběti svých hodů i desátky a oběť pozdvihování svých rukou i všechno nejlepší ze svých záslibných darů, které jste Hospodinu přislíbili.

Dt 12:17
Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje ani prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli záslibný dar, který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť pozdvihování svých rukou.

Dt 14:22
Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste.

Dt 14:23
Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.

Dt 14:28
Každého třetího roku odneseš všechny desátky ze své úrody toho roku a složíš je ve svých branách.

Dt 26:12
Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se,

1 S 8:15
Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům.

1 S 8:17
Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky.

2 Pa 31:5
Jak se ta výzva rozšířila, Izraelci přinášeli množství prvotin obilí, moštu, čerstvého oleje, medu i všeho, co se urodilo na poli. Též desátky ze všeho přinášeli v hojnosti.

2 Pa 31:6
Také Izraelci a Judejci, kteří bydleli v městech judských, odváděli desátky ze skotu a bravu i desátky ze svatých darů, zasvěcených Hospodinu, jejich Bohu. Přinášeli a dávali je na hromady.

2 Pa 31:12
a pak tam věrně vnášeli oběť pozdvihování, desátek i svaté dary. Nad nimi jako představený byl lévijec Kónanjáš a jeho bratr Šimeí byl jeho zástupce.

Neh 10:38
Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho Boha a desátky z naší půdy budeme odvádět levitům; levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu.

Neh 10:39
Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladišti.

Neh 12:44
V onen den byli ustanoveni někteří za správce komor pro sklady, obětní dávky, prvotiny a desátky, aby v nich uskladňovali částky z městských polností určené Zákonem kněžím a levitům. Juda se totiž radoval z kněží a levitů, připravených

Neh 13:5
uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levitům, zpěvákům a vrátným, a obětní dávky pro kněze.

Neh 13:12
A všechen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje.

Am 4:4
Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, jen se dopouštějte ještě více nevěrnosti v Gilgálu, přinášejte své oběti z jitra, své desátky třetího dne.

Mal 3:8
Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování.

Mal 3:10
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Mt 23:23
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

L 11:42
Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.

L 18:12
Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´

Žd 7:2
a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje.

Žd 7:4
Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti.

Žd 7:5
Levité, pověření kněžskou službou, mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoli všichni pocházejí z Abrahamova rodu.

Žd 7:6
Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Levi, a Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání.

Žd 7:8
Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom Písmo svědčí, že žije.

Žd 7:9
Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, který sám desátky přijímá.

Rozbor textů

a) kdo desátky dával
b) komu desátky dával
c) co v desátkách dával
d) kdy desátky dával
e) vlastní poznámka, kontext, atd.

Genesis 14:20
a) Abram
b) Malkísedek
c) ze všeho; podle Žd 7,4 to bylo z kořisti po boji a vysvobození Lota
d) 1x při setkání s knězem
e) Abram měl stáda, stříbro a zlato již dříve - Gn 13,2.5
- desátek byl dobrovolný

Genesis 28:22
a) Jákob
b) Hospodinu
c) ze všeho co od Hospodina dostane
d) ?
e) byl to slib s podmínkou - Gn 28,20-22

Leviticus 27:30; Leviticus 27:31; Leviticus 27:32
a) synové Izraele
b) Hospodinu
c) obilí, ovoce, skot, ovce a kozy (brav)
d) ? po sklizni úrody, ? zvířata x za rok
e) možnost vyplacení rostlinné úrody (možná i jen její části) o pětinu navíc
- zvířata do devíti kusů se asi nepočítala; počítá se každý desátý kus, ne první kus z desíti
- desátky nebyly dobrovolné, jako v případě Abrama a Jákoba, ale předepsané (v. 34)
- i když se již jedná o Izraelce, není uvedeno komu jsou určeny, již se však vědělo, že službu ve svatostánku bude konat pokolení Lévi (Ex 38,21) možná na základě události pod horou Sínaj (Ex 32,26), pokolení Lévi (Nu 1,49-50)
- pokolení Lévi bylo rozděleno na "kněží" z rodu Árona a služebníky z ostatních rodů, "lévijci" (Nu 3), je to vidět i na události ohledně Kóracha (Nu 16,8-11)

Numeri 18:21; Numeri 18:24; Numeri 18:26; Numeri 18:28
a) Izraelci
b) Lévijci
c) ?
d) ?
e) Nu 18. kap. popisuje zaopatření lidí sloužících ve svatostánku, stanu setkávání, svatyni
- bylo to pokolení Lévi, které nezdědilo území v Kanánu, z nich lévijci dostali některá města a přilehlé pastviny (Nu 35,2.6-7)
- kněží byli zaopatřeni: některé z obětí, prvotiny, klaté, desátky z desátků od lévijců
- lévijci byli zaopatřeni: desátky od Izraelců, podle kontextu se jednalo o produkty v zemědělství
- v textu se vyskytuje "oběť pozdvihování", týkalo se to některých obětí (pro kněží) i desátků (pro lévijce), lévijci měli "oběť pozdvihování" desátky z desátků (pro kněží)

Deuteronomium 12:6; Deuteronomium 12:11; Deuteronomium 12:17
a) Izraelci
b) rodina dárce i s otroky a přítomný lévijec, v. 18
c) úroda
d) ?
e) desátky (nejen) byly přikázané (v. 11)
- v. 18 kdo bude jíst, se týká co bude jíst ve v. 17 nejen desátků, ale i jiných obětí...
- příjemce desátků se mimo lévijce posouvá na rodinu dávajícího viz. b)
- někteří autoři spisů o desátkách uvádí, že se jednalo o druhý desátek, z textu to moc nevyplývá, pokud by to tak bylo, pak lévijcům by připadlo víc než desátek, jinak takto jim ale celý desátek již nepřipadl
- v Dt 12. kap. je kladen dost velký důraz na místo, kde se desátky (nejen) budou jíst

Deuteronomium 14:22; Deuteronomium 14:23
a) Izraelci
b) všichni kdo žijí s dárcem i lévijec, v. 26-27
c) úroda a zvířata
d) po úrodě, asi 1x za rok
e) v. 23-27 opět důraz na místo jedení, pokud by bylo daleko, možnost směny za stříbro a po dojití na místo směna zpět ze stříbra na úrodu a zvířata, i např. silný (opojný) nápoj
- po čem zatoužíš...cokoli budeš chtít... a budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem... a radovat se i se svým domem... ani lévijce který žije v tvých branách nenecháš opuštěného

Deuteronomium 14:28
a) Izraelci
b) lévijec, bezdomovec, sirotek, vdova, v. 29
c) úroda
d) každý 3. rok
e) složení desátků je ve svých branách
- pro ty kteří jsou uvedeni b) žijí v tvých branách, a budou jíst dosyta
- rabínská tradice uvádí Dt 14,22-27(-29) jako druhý desátek; někteří v. 28-29 uvádí jako třetí desátek
- příjemce desátků se mimo lévijce posouvá na bezdomovce, sirotky a vdovy (chudé)
- je to pokračování předchozích textů, to by mohlo ukazovat na dva roky rodina a jeden rok chudí
- rozdíl je i v obsahu (zde jen úroda) a v místě jedení
- pokaždé je přítomen lévijec, podle celého kontextu je uváděn jako chudý

Deuteronomium 26:12
a) Izraelci
b) lévijec, bezdomovec, sirotek, vdova
c) úroda
d) každý 3. rok
e) v. 13 byl to příkaz Hospodina
- totéž jako Dt 14,28

1 Samuelova 8:15; 1 Samuelova 8:17
e) za Samuela - co bude dělat ustanovený král... také brát desátky...

2 Paralipomenon 31:5; 2 Paralipomenon 31:6; 2 Paralipomenon 31:12
a) Izraelci - převážně Judsko
b) do Hospodinova domu v. 11
c) skot, brav, svaté dary, ze všeho (vztahuje se na úrodu na poli z předchozí věty v. 5)
d) čtyři měsíce shromažďovali v. 7
e) za Chizkijáše reforma od uctívání model k uctívání Hospodina
- byla to doba zániku severního Izraele
- 2 Pa 31. kap. je zaměřena na obnovení služeb v chrámu
- co komu? kněží + lévijci, prvotiny + oběti + desátky + svaté dary, ?muselo by se rozlišit podle Mojžíšových knih

Nehemjáš 10:38; Nehemjáš 10:39
a) Izraelci - Judsko
b) lévijci (kněží desátek z desátků)
c) úroda z pole
d) ? vždy z úrody
e) doba po návratu z Babylonského zajetí do zpustošené Izraelské země
- obnova jižního Izraele - Judska, obnovení chrámu i Jeruzaléma, obnovení zákona a tedy i desátků
- lévijcům desátky (z pole), kněžím prvotiny (z pole i stromů) od lévij. desátky z desátků (jako v Nu 18)
- v. 33 ? dávání třetiny šekelu ročně pro službu v "domě našeho Boha"

Nehemjáš 12:44; Nehemjáš 13:5; Nehemjáš 13:12
e) informace ohledně správců skladů (komor), informace ohledně skladu (Eljašíb a Tóbijáš) a poté znovu určení skladu...
- desátky také pro zpěváky a vrátné (byli z lévijců?)
- desátky stále z úrody

Ámos 4:4
e) za krále Uzijáše, byla to ještě doba jižního i severního království
- tvrdé napomenutí (kap. 2), důvodem modloslužba a nespravedlnost vůči lidem
- dávání desátků třetího dne (?), BK překládá třetího roku (?); pokud 4,4 koresponduje s 5,5 pak by to mělo něco společného s místem Beer-šeba
- v textu uctívání Hospodina a sociální spravedlnost jsou upřednostněny před desátky

Malachiáš 3:8; Malachiáš 3:10
a) Izraelci - Judsko
b) Hospodin, jeho dům
c) potrava
d) ?
e) v současnosti nejpoužívanější text ohledně desátků
- tvrdé napomenutí (celý Mal.) kněžím, Izraelcům - Juda, důvodem odklon od Hospodina (vč. desátků a okrádání Boha) a utiskování slabých
- v. 8 ukazuje na desátky (pro lévijce) a oběti pozdvihování (pro kněží), v. 10 citace jen desátky
- v. 11 obsahem byla úroda k v. 10
- Mal. o sobě nepíše kdy žil, řadí se okolo r. 400 př K., nejbližší doba zpět by byla k Nehemjášovi, o něm a desátkách viz výše

Matouš 23:23; Lukáš 11:42
a) zákoníci a farizeové
b) ? asi lévijcům
c) máta, kopr, kmín, routa, zahradní rostliny
d) ? asi po úrodě
e) část řeči Ježíše Krista k zákoníkům a farizeům
- zákoníci a farizeové byli detailisti, desátky dávali i ze zahradních rostlin, považovali to též za úrodu
- potvrzuje to desátky z úrody
- napomenutí (Mt) je citované z Mi 6,8 a jednání ohledně desátků podobné asi jako v Am 4,4

Lukáš 18:12
e) část řeči Ježíše Krista, podobenství o ospravedlnění
- možná farizeové takto i jednali
- postit se dvakrát za týden bylo ustanovení navíc
- desátky "ze všeho, co získám" mohou ukazovat na událost Abrama, nebo řeč Jákoba, nebo na výklad 2 Pa 31,5 a možná i něco navíc (?)
- ospravedlněn farizeus nebyl

Židům 7:2; Židům 7:4; Židům 7:5; Židům 7:6; Židům 7:8; Židům 7:9
a) Abraham
b) Melchisedech
c) z kořisti
d) 1x při setkání s knězem
e) po ukončení staré smouvy a začátku nové smlouvy je to jediné místo o desátkách
- připomínaná událost Gn 14,20
- Žd 7. kap. vysvětluje změnu (přenesení BK) kněžství (v. 11-12.18) podle řádu Áronova (pokolení Lévi) na kněze podle řádu Melchisedechova, podle Ž 110,4; je jím Ježíš Kristus (v. 14.21.24; Žd 6,20)
- text to popisuje ohledně dávání a přijímání desátků
- Izraelci dávali desátky pokolení Lévi a jejich předek Abraham dal desátky Melchisedechovi i když Pán byl z pokolení Juda, jehož předek byl také Abraham, celkový popis v. 9-17
- v. 5 z levitů kněží a příkaz "brát" desátky...by se mělo rozumět ve významu "vybírat" od Božího lidu, (jako v Neh 10,39), následuje v. 8 určení desátků bylo pro levity
- vypadá to, že text byl určen křesťanům z Židů, aby porozuměli, jak je to s Ježíšem Kristem

Shrnutí a zajímavosti

1. Desátky před SZ Izraelem.

Jsou zaznamenány u Abrama - Abrahama a Jákoba. Abraham byl již dříve dost bohatý Gn 13,2.5n (asi z Egypta od faraona) a desátky dal pak jednou knězi Malkísedekovi. Autor ep. Židům popisuje, že to bylo z kořisti (po vysvobození Lota). Ukazuje hlavně na text Ž 110,4 - Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu - který se vztahuje jen na Ježíše Krista Žd 7,3 a na nikoho jiného.

Pokud by se tato událost vztáhla jako důvod na dávání desátků v současnosti, pak vzniknou tyto otázky:
Komu dávat?
Co dávat?
Jak často dávat?

Jen na Ježíše Krista se vztahuje Ž 110,4 a Žd 7,3; v tomto jej nikdo nemůže zastoupit. Jestliže by se kterýkoliv věřící někam chtěli zařadit, pak je to místo Abrahama, který desátek dal.

Jákob - slib s podmínkou.

Abraham - Izák - Jákob.
- u Izáka nejsou zmínky o desátkách, ač byl dost bohatý Gn 26,12-14.

2. Desátky za SZ Izraele.

Byly předepsané. Sloužily k obživě lévijců a z nich desátky z desátků kněžím (od lévijců), těm mimo nich sloužily k obživě prvotiny a některé oběti. Sami kněží žádné desátky nedávali. Desátky byly určeny i rodině dárce a chudým (je to otázka výkladu zda se jednalo o jeden desátek, nebo o 2. případně 3. desátek).
Obsahem desátků byla vždy úroda z pole, často hospodářská zvířata, nic jiného. To je potrava, naturálie. To co nechal Bůh urodit a narodit. Ukazuje na to i myšlení farizeů a desátky ze semínek zahradních rostlin (u farizeů jsou zmíněny desátky na 3 místech, z toho 2x o zahradních rostlinách, ale ani jednou prvotiny pro kněží, ?to by vypadalo že nebyli zemědělci?). Nejsou zmínky např. o tom, že by někteří z učedníků Ježíše Krista, kteří byli rybáři, dávali desátky z úlovků ryb, ani Josef a Marie z darů mudrců, ani je neodložili pro pozdější dobu, když museli utéct do Egypta. Nejsou ani jiné zmínky.
Mt 27,51 roztržením chrámové opony shora dolů končí chrámová služba a tedy i služba kněží a lévijců v chrámu? Později byl zničen Římany. Tím by mělo skončit i dávání desátků v SZ Izraeli?

Pokud by se dávání desátků mělo přenést na novozákonní církev, pak vzniknou tyto otázky:
Kdo je přeneseně po lévijcích?
Kdo je přeneseně po kněžích?
Proč dávat desátky a prvotiny nedávat?
Z čeho dávat desátky?
Jak často je dávat?
Dávat desátky i své rodině a chudým?

Podle NZ se apoštolové, faráři, pastoři, kazatelé či vedení církve řadí na jednu rovinu s ostatními křesťany, rozdíl je v obdarování a službě - Ř 12,4-8; 1 K 12.k. (14.k.); Ef 4,11.
Všichni křesťané jsou svaté a královské kněžstvo 1 Pt 2,5.9 (kněží SZ Izraele desátky nedávali, dostávali desátky z desátků od lévijců). Je to (v. 9) citace Ex 19,5-6; SZ Izrael však porušil smlouvu Jer 31,32 možná v Ex 32,8 a proto byli ustanoveni lévijci. Není ale jisté jestli slovní spojení "královské kněžstvo" se dá vztáhnout na "kněžskou službu" (NZ svatyně).

3. Financování v NZ církvi a listy ap. Pavla, jak to bylo v dobách prvotní novozákonní církve.

Sk 2,44-46 církev měla nejprve všechny věci společné; není zmínka že by apoštolové měli obživu z desátků.
Sk 18,3 ap. Pavel v Korintu nějakou dobu dělal stany; není zmínka že by měl obživu z desátků a ani že by z výroby stanů dával desátky.
- do Korintu píše:
1 Kor 9,14 (4-18) obživu jakým způsobem, v. 4 jídlo a pití, v. 11 pozemská úroda, v. 13 příklad z Izraele, sloužící ve svatyni - levité, přisluhující při oltáři - kněží; ani tady ap. Pavel nejmenuje desátky, ale ukazuje na princip obživy (služba SZ svatyně byla již tehdy zrušena i když Izraelci ji asi vykonávali dál, ap. Pavel ji přesto zmiňuje, pohanské chrámy asi na mysli nemá, protože ve v. 9 se zmiňuje o Mojžíšovu zákonu); podle v. 18 kazatel evangelia je činnost zvěstování evangelia.
- text obsahově dobře nabízí ke zmínění se dávání desátků, neuvádí je však a na místo toho obsahuje poskytnutí živobytí zvěstovatelům evangelia od posluchačů evangelia.
- i když ap. Pavel měl právo na toto živobytí, vzdal se jej v. 12.15.17.18.
- odkud měl ap. Pavel ustanovení Pána? Potvrzuje to asi ustanovení v L 10,7-8 i když tehdy to byla doba služby ještě SZ.
Sk 20,33-34 na živobytí si vydělával.
Ga 6,6 podobný princip jako v 1 Kor 9.

Někdy se ještě používají dva texty k dávání desátků:
2 K 9,7
1 Pa 29,12.14
v obou textech se nejedná o desátky, ale o dary.

- první církev desátky neučila a nedávala, konaly se sbírky, např. Ř 15,26; 1 K 16,2;

4. EGW.

- desátky dávala a psala o dávání desátků jako o Božím ustanovení pro Boží dílo.
- citovala texty Mal 3,10-11 a 1 K 9,13-14. / viz výše.
- citovala text 1 K 16,2 / nejedná se o desátky.
- citovala text Lv 27,30 kde znění "Hospodinovi budou" je stejné jako v Ex 20,10 "je Hospodina Boha tvého" / týká se obilí a ovoce (desátky země), níže v. 32 i hospodářských zvířat, stejné znění je ve stejné kap. Lv 27,26 týká se prvorozeného z hosp. zvířat.
- napsala, mají se dávat z celého majetku a z každého příjmu (práce) - CS č. 3 str. 67, tedy peníze; (nebiblické).
  Sk 5,1-4 ap. Petr řekl Ananiášovi a Safiře, že za prodané pole mohli s penězi naložit podle svého..., žádné desátky.
- varovala před zadržováním desátků.
- záleží jak kdo vnímá její spisy...

5. Další otázky.

- nízký důchod, podpora v nezaměstnanosti, sociální podpora,... jak z toho dávat desátky? Církev (sbor) podle Písma by měla tyto lidi zabezpečit a paradoxně je učí dávání desátků.
- dědictví, dary,... jak s nízkým příjmem z takto třeba nabyté drahé nemovitosti dát desátky? Prodat a dát desetinu v penězích?
- minimální mzda a početná rodina (nedostatek víry?).
- jestliže desátky se vyberou, komu budou určeny? Křesťané jsou na jedné rovině, rozdílné mají obdarování ke službě.

Jak tedy

Pokud církev učí o nynějším dávání desátků, měla by učit, že je to církevní ustanovení a nepoužívat biblické texty jako důkaz.

Podle bible v současnosti:
- pokud někteří uznají za potřebné mít u sebe, nebo podporovat pracovníka ve zvěstování evangelia na plno, ať mu poskytují živobytí.
- živobytí pro chudé.


TS - reakce na studii PŠ
Desátek
Toto praktické téma by snad samo o sobě málokomu zavdávalo příčinu k rozchodu s vlastním společenstvím víry. Rozhodovat se v praktických otázkách a nechat se přitom inspirovat minulými motivy Písma, to snad vždy bude patřit k tomu, co církev činit musí. Praktická zkušenost je zde navíc zatím nadmíru dobrá a měnící se podmínky v přístupu našeho státu k církvím to patrně ještě výrazně zviditelní. Zároveň však praktické otázky jistě zůstávají "věcmi, které stojí za diskuzi", domýšlení a hledání jejich přiměřenosti.

Diář MP - reakce na studii RM


Možná obava o církev
Církev se nerozsype, vznikne jiné uspořádání, podle prvotní církve...

Doplněno k sobotní škole 1Q2018
kopie z 2.1.2018 https://acos.tym.sk/vierouka-f4/desatky-t564.html - poznámka https://acos.tym.sk/post6890.html#p6877