knihovna - duchovní

Závěr evangelia podle Matouše

Mt 28,16-20 / Český Ekumenický Překlad

16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Tento text je občas připomínán k šíření evangelia. Na závěrečná slova Pána Ježíše Krista ke svým učedníkům je dobré se podívat trochu více...

1) překlad

Původní text:



Volný překlad:

16 Těch jedenáct učedníků šlo do Galilee, na horu, kterou jim určil (nařídil) Ježíš.
17 a když jej viděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.
18 A přistoupil Ježíš mluvil k nim, řka: Dána mi je všechna moc na nebi a na zemi.
19 Jděte činit učedníky všechny národy, křtíce je ve jméno Otce a Syna a Svatého Ducha,
20 učte je střežit (zachovávat) všechno co jsem ustanovil vám. A hle já s vámi jsem všechny dny až do skonání věku.

2) řeč JK - skladba textu

Ježíš Kristus ve své řeči používá nejvíc slovo "všechno" - 4x (v původním jazyku 2x2) a podle toho i významově se text dá srovnat do chiastické struktury. Je to tehdejší častý způsob vyjadřování hebrejů s důrazem na střed.

a) Dána mi je všechna moc na nebi a na zemi.
  b) Jděte činit učedníky všechny národy,
    c) křtíce je ve jméno Otce a Syna a Svatého Ducha,
  b‘) učte je střežit všechno co jsem ustanovil vám.
a’) A hle já s vámi jsem všechny dny až do skonání věku.

a) + a‘) "všechna moc" a "všechny dny", týká se Ježíše Krista
- věřit i když to někdy není vidět

b) + b‘) "všechny národy" a "střežit všechno", týká se učedníků
- bez vyjímky

c) střed, dnes to vnímáme trochu jinak, ale tehdy to byla dost silná slova
- křtít někoho ve jméno..., to bylo nové
- změna Pána - ať jsou moji - v tom pozitivním - (vysvobození od nepřítele)
- do té doby Jan Křtitel - křest na odpuštění hříchů - Mk 1,4
- později ap. Petr - oboje - Sk 2,38

3) tehdy těžko…, my zachováváme

- národy - v.19 je slovo významově - etnikum…
- problém - pohanům
- ap. Petr a Kornélius:

Sk 10
34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
Sk 11
2 Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat:
3 Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi! ...
18 Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!

- my s tím starosti moc nemáme, evangelium mají slyšet všechny národy, to víme, i my jsme z pohanů

4) dnes těžko…, tehdy zachovali

a) rovnost učedníků
- v. 16 a 19 je v původním jazyku stejné slovo učedníci = rovnost
- některé denominace mají hierarchii
- příklady NZ ... Ga 2,6-11
- před Bohem si jsou všichni učedníci JK rovni

b) pořadí sloves:
- jděte činit - křtěte - učte
- některé denominace mají pořadí jiné
- příklady NZ ...

Sk 2
36 Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem."
37 Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?"
38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40 A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Sk 16
25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
26 Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.
27 Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli.
28 Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!"
29 Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.
30 Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?"
31 Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
32 A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.
33 Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít.
34 Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.

5) s čím jsem se setkal

- setkal jsem se s tím, že byli křtěny malé děti, které ani neví, co je to být učedníkem JK
- setkal jsem se s tím, kdy byli křtěni dospělí lidé, kteří absolvovali důkladné vyučování z bible a přijali její učení, což je skoro opačný postup slov JK
- setkal jsem se na jednom křesťanském portálu s diskuzí o podmínách křtu, byly tam také rozdílné názory:

Jediná "podmínka" je upřímně věřit v Ježíše z Nazaretu jako ve svého Pána a Spasitele...
Různé církve přistupují k zájemcům o křest různě. Často se setkáš s jakýmsi obdobím přípravy na křest (třeba katolický katechumenát), kdy s tebou bude někdo probírat základní otázky víry. V jiných církvích si s tebou krátce promluví, aby bylo zřejmé, že víš, co je to křest, kdo byl Ježíš a pak tě třeba druhý den pokřtí. Ale i v rámci jedné církve se setkáš s odlišným přístupem jednotlivých kněží či pastorů.

V případě nebezpečí smrti může křtít kterýkoliv pokřtěný katolík. To znamená třeba v případě důlního závalu, dopravní nehody nebo když umírá dítě v porodnici. Stačí na to třeba i voda z louže. Obvykle se křtí na Bílou sobotu o Velikonocích po zhruba půlroční až roční přípravě. Při žádosti o křest se kněz obvykle ptá na víru v Trojjediného Boha a na to jestli se k Němu modlíte. Zapotřebí je také pokřtěný a biřmovaný kmotr který má manželství uzavřené před Bohem pokud je ženatý. To je člověk který by měl po celý život pomáhat kmotřenci po duchovní stránce a v případě nouze i po stránce hmotné. V případě úmrtí otce by měl převzít jeho povinnosti.

Osobně si myslím, že křest je událostí mezi člověkem a Bohem a není až tak důležité, kdo a kde Tě křtí a zdali vysloví nějakou nesprávnou formulku. V tu chvíli rozhoduje Tvůj vztah k Bohu a k Jeho Synu. Co je však podstatné poté - je duchovní cesta, která následuje. Na katol. církvi je sympatická instituce kmotra, který přebírá jakousi odpovědnost za dosud nezralého křesťana a je mu pomocníkem na celý pozemský život. To mi chybí v těch let.-char. hnutích, kde tě ochotně pokřtí a pak když třeba neplatíš desátky či se znelíbíš vedoucímu - Tě nemilosrdně vykopnou. A obvykle si to omluví tím, že Tě obsadil démon mamonu (neplatíš desátky), nebo démon neposlušnosti (nebereš pochybnou autoritu jako autoritu).
Věříš-li, že Bůh obětoval život svého svatého Syna za nás hříšníky a že jej Otec vzkřísil z mrtvých a jsi to ochoten vyznat před lidmi ústy a chtěl bys žít podle Božích pravidel, které jsou v Bibli a zároveň si uvědomuješ svou hříšnost a slabost - pak jsi kvalifikován ke křtu.

Odpověď je hodně daná tím, jak jednotlivé církve přistupují ke křtu.
U nás třeba křtíme ve vodě lidi, kteří (u)věří Ježíši, dali mu svůj život a přijali nový Ježíšův život - t.j. křtíme ty, kteří se stali křesťany, mají svědectví vlastního života o změně smýšlení a následné změně podstaty života. Na druhou stranu u nás není podmínkou projití nějakého dlouhodobého kurzu, nějaké čekání na to, až se uchazeč osvědčí nebo "až dostane rozum" či se naučí všelijaké nauky, lidi křtíme ve vodě co nejdříve potom, co přijmou věčný život v Ježíši Kristu.

- některé mezi nimi byly tedy i takové, které zachovají pořadí sloves...

6) obava a napětí

- při zachování pořadí je totiž určitá obava či napětí z toho, jak nově pokřtění půjdou dál...
- mohou odejít z církve a jak by pak církev vypadala... (zvláštní motivace)
- může dojít k rozhodnutí v emocích, může dojít k unáhlenému rozhodnutí, česky se tomu může říkat "rychlokvašky", v podobenství Mt 13,3-9.18-23 na to JK upozorňuje
- přesto by se mělo pořadí zachovat
- nově pokřtěni by jen neměli zastávat vyšší služebnosti - 1 Tm 3,6

7) potvrzení - obraz svatyně

- řeč JK potvrzuje obraz svatyně
- na svatyni může upozorňovat i slovo "hle" ve v. 20b (pro čtenáře znamená - důležité), text je opakem Mt 23,37-38 "hle" ve v. 38 a je blízký textu o svatyni v Ex 25,8

- svatyně:
oltář - umyvadlo - chleby, svícen, oltář - truhla smlouvy
- řeč JK:
činit učedníky - křest - střežit všechno - já s vámi jsem

8) závěrem

I když je spousty dobrých věcí, které mohou být součástí křesťanství, pokřtěni mají být lidé, kteří porozuměli a stali se učedníky JK - přijali oběť JK za své hříchy a přijali JK jako Pána (různým lidem může trvat různě dlouho než toto přijmou). Pokud to však přijmou a chtějí být pokřtěni, ať jsou pokřtěni, ostatní jakékoliv podmínky nemají být překážkou ke křtu. To je evangelium.